Khetha isono osithandayo bese uthola ukuthi kwembulani ngobuntu bakho obufihliwe - ISANTE PLUS MAG

Izono zethu ziyingxenye yethu futhi zichaza ubuntu bethu ngoba zivame ukubonakala ezimpilweni zethu zansuku zonke futhi zikhiphe nabalingiswa bethu abangcwatshwayo. Ngokwekhathekizimu, izono ezibulalayo akuzona ngempela izono ezinkulu, ziyisikhombisa kuzo zonke futhi zingaholela kwezinye izono ezinkulu kakhulu. Lezi yintukuthelo, ukuminza, ubuvila, ukuhaha, umhawu, ukuqhosha nesifiso!

Lesi sihloko sivele kuqala IMPILO YAMAGAZINI